Prowadzone są  badania lekarskie osób, które ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem i  pojazdami silnikowymi, osób przedłużających ważność prawa jazdy określonej kategorii oraz osób, które ubiegają się o przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem w przypadku kierowania przez niego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.

W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Prowadzone są badania pracowników, korzystających z samochodów do celów służbowych. Dla określonych typów uprawnień gdzie wymagane są dodatkowe badania posiadamy uprawnionych specjalistów a badania psychotechniczne są przeprowadzane w naszej poradnii psychologicznej.

Prowadzone są badania w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego ( na podst. Art. 39j ustawy o transporcie drogowym) potrzebnego do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej dla kierowców.