Prace wysokościowe bez względu na wysokość na jakiej są wykonywane wymagają od osób pracujących szczególnych predyspozycji zdrowotnych, nie bez powodu są zaliczane do prac niebezpiecznych. Osoba pracująca na wysokości jest narażona na zwiększone ryzyko upadku, które w najgorszym scenariuszu może skutkować nawet śmiercią. Poza dodatkowymi szkoleniami w zakresie BHP i stosowaniem odpowiednich zabezpieczeń podczas prowadzenia prac wysokościowych najważniejszą rolę odgrywają badania lekarskie, których wykonanie jest niezbędne przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Według obowiązujących przepisów prace wysokościowe mogą być powierzone pracownikowi, który:

 - posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 - odbyła szkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy,
 - została zapoznana z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą,
 - została wyposażona w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz przeszkolona w zakresie ich stosowania.

Badania wysokościowe są przeprowadzane na wniosek pracodawcy, który przed wysłaniem pracownika na badania musi wypełnić skierowanie zawierające informacje związane z podejmowaną lub kontynuowaną pracą. Aby pracownik został odpowiednio przebadany na skierowaniu musi się znaleźć informacja o pracy na wysokości.
Ze skierowaniem oraz dokumentem tożsamości pracownik umawia się na badanie i co ważne na wizytę zgłasza się na czczo.
Badania wysokościowe obejmują:
- badanie poziomu glukozy we krwi - wykonywane w celu weryfikacji czy osoba badana nie cierpi na cukrzycę - nie leczona może mieć wpływ na wydanie opinii
  przez lekarza - zaburzenie glikemii może spowodować zasłabnięcie,
- badanie lekarskie składające się z badania ogólnego, badania neurologicznego celowanego na prawidłowe funkcjonowanie narządu równowagi,
  badania laryngologicznego oceniającego subiektywnie słuch dla przewodnictwa słuchowego, oraz najbardziej złożonego badania okulistycznego mającego na
  celu ocenę widzenia przestrzennego, prawidłowej zdolności rozpoznawania barw, ostrości widzenia oraz zakresu pola widzenia,
- dodatkowo przy większych wysokościach (mosty, wieże), bądź prowadzonych na wysokościach pracach pod napięciem  lekarz może skierować osobę badaną dopsychologa na badania psychotechniczne pod kątem możliwości pracy na wysokościach.
Jakiekolwiek odchylenia czy zaburzenia neurologiczne, wzrokowe, bądź słuchowe mogące doprowadzić do niekontrolowanych upadków, min. epilepsja, migreny, bóle i zawroty głowy są przeciwwskazaniem do wykonywania pracy na wysokości. Nie przyznanie się lekarzowi do występowania którychkolwiek objawów lub zaburzeń może doprowadzić do tragedii i szeregu problemów zarówno dla badanego jak i samego pracodawcy. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Tylko pozytywne zaliczenie wszystkich badań dopuszcza pracownika do pracy na wysokości.
Orzeczenia są wydawane na różne czasookresy w zależności od wieku osoby badanej zgodnie z wytycznymi:
 - do ukończenia 25 roku życia badania mogą być wydawane na okres 3 lat,
 - od 25 do 50 roku życia co 2-3 lata do decyzji lekarza w zależności od predyspozycji zdrowotnych osoby badanej,
 - powyżej 50 roku życia co 1-2 lata również do decyzji lekarza w zależności od predyspozycji zdrowotnych osoby badanej.

W naszej placówce do wykonywanych badań podchodzimy z pełnym profesjonalizmem. Badania są wykonywane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni. Zapraszamy do rezerwacji terminów.