Do zadań medycyny pracy należy:

 • współdziałanie z pracodawcą w celu rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie

 • współpraca z zakładem pracy w celu rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych

 • udzielanie porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii i fizjologii pracy

 • prowadzenie działalności konsultacyjnej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej

 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą

 • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących

 • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą

 • inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących

 • inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji

 • informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego

 • wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka

 • wdrażanie programów promocji zdrowia

 • prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników